Právo na odvolání pro spotřebitele
(„Spotřebitel“ je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci, kterou v převážné míře nelze přičíst ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti.)

Pokyny pro odvolání

Právo na odvolání
Máte právo odvolat tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.
Lhůta na odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní s účinností ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefonní číslo: +49913191894730, e-mailová adresa: info@taufnaus.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, nebo e-mail) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Aby byla zachována lhůta na odvolání, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty na odvolání.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jinou než nejpřiměřenější formu standardního doručení námi nabízené), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o odvolání této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejné platební prostředky, které jste původně použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v důsledku této splátky vám nebudou účtovány žádné poplatky.


Kritéria pro vypršení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, nikoli na hmotném nosiči, která zavazuje spotřebitele k zaplacení ceny, pokud spotřebitel:

1. výslovně souhlasil s tím, aby podnikatel započal plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; a

2. potvrdil, že si je vědom toho, že jeho právo na odstoupení zaniká počátkem plnění smlouvy, a

3. podnikatel poskytl spotřebiteli potvrzení smlouvy na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději však do zpřístupnění digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči:


- která reprodukuje obsah smlouvy; a
- s uvedením, že spotřebitel před plněním smlouvy výslovně souhlasil s tím, aby podnikatel započal plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrdil, že si je vědom toho, že udělením souhlasu ztrácí na jejím počátku právo na odstoupení od smlouvy plnění smlouvy.Vzor - odvolací formulář

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)


- ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, e-mailová adresa: info@taufnaus.de
- Tímto odvolávám/my (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) o nákupu následujících produktů (*)/
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum

(*) Škrtněte nesprávnou možnost.