Právo na odvolanie pre spotrebiteľov
(„Spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon, ktorý v prevažnej miere nemožno pripísať ani jej obchodným, ani nezávislým profesionálnym činnostiam.)

Pokyny na odvolanie

Právo na odvolanie
Máte právo odvolať túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní s účinnosťou odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, telefónne číslo: +49913191894730, e-mailová adresa: info@taufnaus.de) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, prípadne e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na zabezpečenie lehoty na odvolanie postačuje, aby ste oznámenie o uplatnení práva na odvolanie zaslali pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že ste si zvolili inú formu doručenia, ako je najprimeranejšie štandardné doručenie nami ponúkané), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme od Vás dostali oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste pôvodne použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v dôsledku tejto splátky vám nebudú účtované žiadne poplatky.


Kritériá vypršania platnosti

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, nie na hmotnom nosiči, ktorá zaväzuje spotrebiteľa zaplatiť cenu, ak spotrebiteľ:

1. výslovne súhlasil s tým, aby podnikateľ začal plnenie zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; a

2. potvrdil, že si je vedomý toho, že jeho právo na odstúpenie od zmluvy zaniká dňom začiatku plnenia zmluvy a

3. podnikateľ poskytol spotrebiteľovi potvrdenie o zmluve na trvanlivom nosiči v primeranej lehote po uzavretí zmluvy, najneskôr však pri sprístupnení digitálneho obsahu, ktorý nie je na hmotnom nosiči:


- ktorá reprodukuje obsah zmluvy; a
- s uvedením, že spotrebiteľ pred plnením zmluvy výslovne súhlasil s tým, aby podnikateľ začal s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a potvrdil svoju vedomosť o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy počnúc plnenia zmluvy.Vzor - formulár na odvolanie

(Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť.)


- ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, e-mailová adresa: info@taufnaus.de
- Odvolávam/my (*) týmto ruším zmluvu, ktorú som/nami uzavreli (*) o kúpe nasledujúcich produktov (*)/
poskytovanie nasledujúcej služby (*)

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade oznámenia na papieri)
- Dátum

(*) Prečiarknite nesprávnu možnosť.