πάνω από 20 χρόνια
πάνω από 10000 πελάτες
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Δικαίωμα ανάκλησης για τους καταναλωτές
(«Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή η οποία, σε συντριπτικό βαθμό, δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στις εμπορικές ούτε στις ανεξάρτητες επαγγελματικές του δραστηριότητες.)

Οδηγίες για ανάκληση

Ανάκληση δικαιώματος
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να προσδιορίσετε κανέναν λόγο.
Ο χρόνος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες με ισχύ από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, αριθμός τηλεφώνου: +49913191894730, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@taufnaus.de) μέσω μιας σαφούς δήλωσης (eg μια επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ένα e-mail) της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης για το σκοπό αυτό, το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η περίοδος ανάκλησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια μορφή παράδοσης διαφορετική από την πιο λογική τυπική παράδοση προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης από εσάς. Χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που είχατε αρχικά χρησιμοποιήσει κατά την αρχική συναλλαγή, για αυτήν την εξόφληση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας. δεν θα χρεωθείτε καμία αμοιβή λόγω αυτής της εξόφλησης.


Κριτήρια λήξης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει σε περίπτωση σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και όχι σε απτό μέσο που υποχρεώνει τον καταναλωτή να πληρώσει τίμημα εάν ο καταναλωτής:

1. έχει ρητά συναινέσει στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης από τον επιχειρηματία πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης· και

2. έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης, και

3. ο επιχειρηματίας έχει παράσχει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό μέσο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά το αργότερο όταν διατίθεται το ψηφιακό περιεχόμενο που δεν είναι σε απτό μέσο:


- που αναπαράγει το περιεχόμενο της σύμβασης· και
- δηλώνοντας ότι ο καταναλωτής, πριν από την εκτέλεση της σύμβασης, έχει ρητά συναινέσει στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης από τον επιχειρηματία πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι, με τη συγκατάθεσή του, χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης.Δείγμα - έντυπο ανάκλησης

(Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)


- ToasterNET GmbH, Bahnhofplatz - Nebengebäude Links - 1, 91054 Erlangen, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@taufnaus.de
- Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) σχετικά με την αγορά των παρακάτω προϊόντων (*)/
την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

- Παραγγέλθηκε στις (*)/ παραλήφθηκε στις (*)

- Όνομα καταναλωτή(ών)
- Διεύθυνση καταναλωτή(ών)
- Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ών) (μόνο σε περίπτωση ειδοποίησης σε χαρτί)
- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε τη λανθασμένη επιλογή.